Nhà ăn ca và xưởng sản xuất số 1 - Dự án đầu tư Xí nghiệp may Lục Nam

Nhà ăn ca và xưởng sản xuất  số 1 - Dự án đầu tư Xí nghiệp may Lục Nam
Giá trị: 17,5 tỷ VNĐ
Tiến độ: 120 ngày từ tháng 09/2007 đến tháng 02/2008