Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Vân Canh - Hà Nội

Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Vân Canh - Hà Nội
Gói thầu số 3 + 6:
- Giá trị: 40,1 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 4/2009 đến 5/2010