Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

http://www.mediafire.com/view/mftpbfeud7ijaj9/HUD1_-_CV_de_nghi_chot_danh_sach_co_dong_DHCD_2015..pdf