Điều chỉnh BCTC kiểm toán Công ty Mẹ và Hợp nhất 2013 theo BB KTNN

http://www.mediafire.com/view/inf83wyj1pvt9a7/HUD1_-_u00D0ieu_chinh_BCTC_kiem_toan_Cong_ty_Me_va_Hop_nhat__2013_theo_BB_KTNN.pdf