Thông báo vấn đề chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức HUD1 năm 2013

http://www.mediafire.com/view/8b1swv1cnb3dod7/TB__vv_chot_danh_sach_de_tra_co_tuc.pdf