Quyết định chi trả cổ tức HUD1 năm 2013

http://www.mediafire.com/view/cc8w8zmslwcqjgw/Quyet_dinh_tri_tra_co_tuc_2013.pdf