Báo cáo tài chính Q1 hợp nhất năm 2014 HUD1

http://www.mediafire.com/view/12799zoyhhianqw/HUD1_-_BCTC_Q1_nam_2014_hop_nhat.pdf