Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

http://www.mediafire.com/view/fe6qzqhhv65d87b/Thu_moi_hop_DHDCD_2014.pdf

http://www.mediafire.com/view/fy93hx01v5rdfke/Du_thao_Bao_cao_giam_sat_cua_HDQT_tai_DHCD_2014.doc
http://www.mediafire.com/view/h121g2u364u3x53/Du_thao_NQ_Dai_hoi_co_dong_2014.doc
http://www.mediafire.com/view/dv3v7675od5c46g/Du_thao_Bao_cao_tong_ket_cua_HDQT_tai_DHCD_2014.doc
http://www.mediafire.com/view/nzuu8unrv4a9qoy/Du_thao_Quyche_lam_viec.doc
http://www.mediafire.com/view/cv5s5eykbdhay38/Mau_thu_tham_gia_y_kien_DHDCD_2014.doc