Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

http://www.mediafire.com/view/n17554c9fdd71es/TB_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung.pdf