QĐ về việc triệu tập ĐHĐCĐ và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2014

https://www.mediafire.com/?496q5mk2adfev4u
 (Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

http://www.mediafire.com/view/acbczvbxoxw1fim/Thong_bao_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung.pdf