Đính chính nội dung Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2014

http://www.mediafire.com/view/vgh1aa49dc61bsf/Dinh_chinh_noi_dung_phieu_xac_nhan.pdf