Biên bản ĐHCĐ thường niên và nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014

http://www.mediafire.com/view/857qtg7nq9qrum9/Bien_ban_DHCD_thuong_nien_2014_HUD1.pdf

http://www.mediafire.com/view/2jsd535imv54o9v/Nghi_quyet_Dai_hoi_dong_co_dong_thuong_nien_2014_HUD