Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013 hợp nhất HUD1

http://www.mediafire.com/view/1um98ebeqy2vt5f/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_nam_2013_hop_nhat.pdf