Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

http://www.mediafire.com/view/pas433bcfccbl95/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_nam_2013.pdf