CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Báo cáo tài chính ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán

 Báo cáo tài chính ký HĐ với đơn vị kiểm toán. Dwonload tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã được soát xét

- Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2020 đã được soát xét. Download tại đây 

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 Hợp nhất đã được soát xét. Download tại đây

Điều lệ Công ty CP ĐT và XD HUD1 năm 2020

 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua theo Nghị định số 370/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020. Dwonload tại đây

Báo cáo tài chính Q2/2020

1. Công văn số 99/CV-HUD1 Công bố báo cáo tài chính Q2/2020. Download tại đây
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020.  Download tại đây
3. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q2/2020. Download tại đây

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020

1. Công văn số 371/BC-HĐQT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020. Download tại đây
2. Công văn số 372/BC-HĐQT - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty. Download tại đây.
3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 (Kèm theo Công văn 371). Download tại đây.

Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới

Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới:
https://www.mediafire.com/file/4zwhjs22g7x2tkk/BAN_CUNG_CAP_THONG_TIN.pdf/file