CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020

1. Công văn số 371/BC-HĐQT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020. Download tại đây
2. Công văn số 372/BC-HĐQT - Bản cung cấp thông tin về Quản trị Công ty. Download tại đây.
3. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 (Kèm theo Công văn 371). Download tại đây.

Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới

Công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị mới:
https://www.mediafire.com/file/4zwhjs22g7x2tkk/BAN_CUNG_CAP_THONG_TIN.pdf/file

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020:
https://www.mediafire.com/file/0ow3u4hzfiop2bi/BI%CAN_B%u1EA2N_H%u1ECCP_V%C0_NGH%u1ECA_QUY%u1EBET_%u0110H_%u0110%u1ED2NG_C%u1ED4_%u0110%D4NG_TH%u01AF%u1EDCNG_NI%CAN_2020_CTY_HUD1.pdf/file