CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Báo cáo tài chính Q1/2021 (Bản thay thế) và các công văn đính kèm

 1. Công văn số 100/CV-HUD1 - BCTC Q1/2021 (Bản thay thế) Download tại đây

2. Công văn số 101/CV-HUD1 - Phát hành lại BCTC Q1/2021 Download tại đây

3. Công văn số 102/CV-HUD1 - Giải trình chênh lệch LNST thay đổi hơp cùng kỳ năm 2020 Download tại đây

4. BCTC Công ty Mẹ Q1/2021 Download tại đây

Công bố BCTC riêng đã được soát xét năm 2020 (Bản thay thế) và các văn bản khác kèm theo

 1. Công văn số 97/CV-HUD1 - Công bố BCTC riêng đã được soát xét năm 2020 (Bản thay thế) Download tại đây

2. Công văn số 98/CV-HUD1 - Giải trình về việc phát hành lại BCTC riêng đã kiểm toán cho năm tài chính 2020  Download tại đây

3. BCTC riêng đã được kiểm toán 2020 Download tại đây

Báo cáo thường niên 2020, báo cáo tài chính Q1/2021 HUD1

1. Báo cáo thường niên năm 2020. Download tại đây

2. Báo cáo tài chính Công ty mẹ HUD1 Q1/2021 đã ký số. Download tại đây

3. Báo cáo tài chính hợp nhất HUD1 Q1/2021 đã ký số. Download tại đây

Thông báo: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 https://www.mediafire.com/file/7qi2ui1jjv9yold/Gia+hạn+Đại+HĐCĐ+2021.pdf/file