CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Thông báo: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo nghị quyết 452/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2021


Chi tiết Điều lệ tải về xem tại đây

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và các tài liệu đính kèm

 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021


Các tài liệu đính kèm:

1. Thư mời họp Download tại đây

2. Chương trình Download tại đây

3. Quy chế làm việc Download tại đây

4. Tờ trình số 01 Download tại đây

5. Tờ trình số 02 Download tại đây

6. Tờ trình số 03 Download tại đây

7. Tờ trình số 04 Download tại đây

8. Tờ trình số 05 Download tại đây

9. Tờ trình số 06 Download tại đây

10. Tờ trình số 07 Download tại đây

11. Dự thảo báo cáo HĐQT Download tại đây

12. Dự thảo báo cáo BKS Download tại đây

13. Dự thảo điều lệ Download tại đây

14. Dự thảo quy chế quản trị Download tại đây

15. Dự thảo quy chế HĐQT Download tại đây

16. Dự thảo quy chế BKS Download tại đây

17. Dự thảo nghị quyết Download tại đây

Báo cáo tài chính Q1/2021 (Bản thay thế) và các công văn đính kèm

 1. Công văn số 100/CV-HUD1 - BCTC Q1/2021 (Bản thay thế) Download tại đây

2. Công văn số 101/CV-HUD1 - Phát hành lại BCTC Q1/2021 Download tại đây

3. Công văn số 102/CV-HUD1 - Giải trình chênh lệch LNST thay đổi hơp cùng kỳ năm 2020 Download tại đây

4. BCTC Công ty Mẹ Q1/2021 Download tại đây