CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty


Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019